Masterplan Bussloo beëindigd

15 december 2021                                                       

Leisurelands, de gemeente Voorst en Vastbouw Vastgoedontwikkeling hebben gezamenlijk besloten het masterplanproces Bussloo vroegtijdig te stoppen.

Achtergrond
De Voorster gemeenteraad stelde in 2018 vier doelen vast die moeten leiden tot ontwikkeling van het toerisme in de gemeente. Eén van die doelen is het ontwikkelen van recreatiegebied Bussloo tot een volwaardige, aantrekkelijke recreatiecluster. In 2019 startte het college van burgemeester en wethouders vervolgens een gebiedsproces om hier invulling aan te geven. Hieruit volgde begin 2020 het besluit van gemeente, Leisurelands en Vastbouw om samen met andere omgevingspartijen een masterplan op te stellen: een langetermijnvisie voor het gebied. Gestart werd met het maken van een kansenkaart waarvoor ondernemers en verschillende omgevingspartijen ideeën aandroegen.

Van kansenkaart naar masterplan
Naarmate de invulling concreter wordt, blijkt dat de ideeën van alle betrokkenen steeds verder uiteen lopen. Gemeente, Leisurelands en Vastbouw hebben moeten concluderen dat er momenteel niet voldoende draagvlak bestaat onder de omgevingspartijen om het masterplanproces op de huidige manier voort te zetten. Overeengekomen is om het masterplanproces te beëindigen en de intentieovereenkomst van 6 mei 2021 te ontbinden.

Hoe nu verder
De komende periode wordt bekeken of en zo ja, hoe er een verdere uitwerking van het raadsbesluit uit 2018 plaats kan vinden. In de tussentijd worden eventuele nieuwe initiatieven door de gemeente beoordeeld aan de hand van bestaande toetsingskaders.