Wylerbergmeer

Laatste nieuws

Aanpak zwemwaterkwaliteit Wylerbergmeer

26-04-2019

Blauwalg in het water van recreatiegebied Wylerbergmeer is een jaarlijks terugkerend probleem. Om de kwaliteit van het zwemwater te verbeteren starten op korte termijn baggerwerkzaamheden. Leisurelands wil hiermee het recreatiegebied een kwaliteitsimpuls geven. De verwerking van het slib was niet optimaal, maar in goed overleg met lokale natuur- en landschapsorganisaties heeft Leisurelands besloten om de blauwalg  op alternatieve manier aan te pakken. Het oorspronkelijke idee om het slib te baggeren en daarmee ongeveer 1 ha (15%) van het meer te gebruiken om het slib op te slaan, stuitte op veel verzet bij een groot aantal natuur- en landschapsorganisaties. Het vrijkomende slib (30.000 m3) zal nuttig worden toegepast om de bodemkwaliteit van een aangrenzende akker te verbeteren. Tijdens de werkzaamheden zal het recreatiegebied in verband met de veiligheid in zijn geheel worden afgesloten voor bezoekers.  

Aanpak blauwalgproblematiek
Al lange tijd wordt Wylerbergmeer jaarlijks geteisterd door blauwalg waardoor gezond zwemmen niet mogelijk is. De laatste jaren is de blauwalg op diverse manieren aangepakt, maar helaas zonder resultaat. Voor Leisurelands is het van groot belang dat dit probleem duurzaam wordt opgelost. Baggeren van het voedselrijke slib is naar verwachting de beste oplossing omdat daarmee de voedingsbodem (fosfaat en nitraat) voor de blauwalg wordt weggenomen. Het baggeren zal tot aan de zomer gaan plaatsvinden zodat het zwemseizoen daarna van start kan. De bagger zal via buizen naar het oostelijk van het meer gelegen bouwland worden getransporteerd en worden verspreid. 

Alternatief plan
De Flora- en faunawerkgroep Gelderse Poort, Stichting Monument & Landschap, Vogelwerkgroep Nijmegen e.o. en IVN Rijk van Nijmegen hadden bezwaar aangetekend bij de door het Waterschap Rivierenland verleende vergunning aan Leisurelands om de recreatieplas deels te gebruiken om de bagger op te slaan. De bezwaren hielden verband met landschappelijke, cultuurhistorische en ecologische argumenten. Het uitzicht van de recreant richting Duivelsberg, dat nu nog buitenlands oogt, zou voorgoed bepaald worden door een stalen damwand. Wylerbergmeer is een duizenden jaren oud natuurlijk meer met hoge natuurwaarden. Ook maakte het meer onderdeel uit van landgoed Wylerberg, op voormalig Duits grondgebied met een rijke cultuurgeschiedenis. De gezamenlijke organisaties zijn verheugd dat in goed overleg met Leisurelands en het Waterschap Rivierenland een alternatief plan tot stand is gekomen.  

Akkoord
De partijen hebben gezamenlijk een akkoord getekend, waarin is vastgelegd dat gekozen wordt voor de duurzame verwerking van slib op de nabijgelegen akker. Hierbij zijn alle bezwaren ingetrokken. Met de boer is een goede regeling getroffen voor het ontvangen van het slib en beschikbaar stellen van zijn landbouwperceel. Tot slot weten partijen elkaar in de toekomst beter te vinden om tijdig in overleg te kunnen treden. 

Wylerbergmeer tijdens werkzaamheden afgesloten voor publiek
Tevens zal een gedeelte van het strand worden aangepakt. Er is nu sprake van zwart zand dat ontstaat doordat kwelwater omhoog komt en zich vermengt met het zand. In verband met de veiligheid is recreatiegebied Wylerbergmeer tijdens de werkzaamheden afgesloten voor publiek. De exacte sluitingsperiode is nog niet bekend, maar zal zo snel mogelijk worden gecommuniceerd. Er zullen vele machines tegelijkertijd aan de gang zijn en er wordt continu heen en weer gereden op het terrein om van en naar het depot te rijden. Alle toegangen zijn tijdens de werkzaamheden afgesloten, dus ook voor wandelaars en fietsers. Door middel van bebording op het recreatiegebied zal de afsluiting aangegeven staan. Op de website van Leisurelands is de planning te raadplegen. Leisurelands stelt alles in het werk om de werkzaamheden zo snel mogelijk af te ronden.  Tijdens de werkzaamheden blijft het fietspad van de Alde Weteringweg richting de Thornsche Molen (en andersom) geopend. 

Volg de werkzaamheden hier.  

Volg de achtergronden van het belang van Wylerbergmeer op www.monumentenlandschap.nl en op www.geldersepoort.net.