Samenwerking in Europa

In Europa wordt gezocht naar oplossingen om het landelijk gebied overeind te houden. Nu al liggen er miljoenen hectares braak en dreigt een grote verloedering, zeker nu Europese subsidiestromen worden afgebouwd. In diverse Europese landen kijkt men met belangstelling naar ons model. Wij hebben meegewerkt en meegeschreven aan een boek voor een Europese commissie, Economy and Ecology of Heathlands. Hierin is het model van Leisurelands als voorbeeld gebruikt.

European Business and Biodiversity Platform
Leisurelands is door de Europese Commissie gevraagd om als full member deel te nemen aan het European Business and Biodiversity (B@B) Platform. Dit platform is bestemd voor de strategische dialoog op het niveau van de gehele Europese Unie over de verbanden tussen bedrijven en biodiversiteit. Het doel is om door samenwerking met bedrijven tastbare resultaten te leveren in de vorm van gereedschappen en benaderingen waarmee biodiversiteit kan worden geïntegreerd in de reguliere bedrijfsvoering. 

Het B@B-platform draagt ook bij aan de bewustwording en coördinatie van innovatieve (inter)nationale initiatieven en verspreiding van best practices. In november 2014 is een delegatie van Leisurelands aanwezig geweest bij de eerste conferentie waar eurocommissaris Karmenu Vella (Milieu, Maritieme Zaken en Visserij) zijn nauwe betrokkenheid bij dit onderwerp uitsprak. Tevens hebben vertegenwoordigers uit de diverse EU-landen het woord gevoerd over de wijze waarop economie en ecologie niet als concurrenten maar als partners gezien moeten worden.  

Kennis delen over onze landsgrenzen
Op basis van deze bijdrage zijn er initiatieven ontstaan waarmee wij kennis buiten onze landsgrenzen kunnen delen. Enkele voorbeelden:

  • Er zijn contacten ontstaan in Portugal, waar men interesse heeft in ons model;
  • In Polen bestaan al langer contacten dankzij een grote behoefte aan een andere, hoogwaardige vrijetijdsbesteding. Door de toenemende welvaart, kennis, Europese focus, suburbanisatie en meer vrije tijd wordt gezocht naar modellen voor de ontwikkeling van het buitengebied;
  • Ook in Frankrijk is men op zoek naar ontwikkelingen in het buitengebied ten behoeve van de leefbaarheid. In het kader daarvan hebben wij op recreatiegebied Bussloo een lezing gegeven aan Franse riviergemeenten.

Leisurelands heeft op dit moment nog geen ambities om in het buitenland zelfstandig gebieden te ontwikkelen of te exploiteren. Indien we met andere partijen samenwerkingsverbanden kunnen vormen waarbij wij onze expertise rendabel kunnen inbrengen, dan zou dat tot de mogelijkheden kunnen behoren.